ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

09/12/2019 18,043

Hiện nay, quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật lại sửa đổi, bổ sung quá nhiều, khiến việc tìm hiểu trở nên khó khăn và phức tạp. Chính vì vậy, chúng tôi đã viết bài này nhằm tổng hợp các quy định có liên quan.

Hiện nay tình hình dịch kéo dài, nhiều doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. EMC hiểu được điều đó nên nay đưa GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN 3 TRIỆU/NĂM hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn này.

Xem thêm thông tin ưu đãi tại: Gói dịch vụ kế toán 3 triệu/năm

1. Thuế suất ưu đãi.

1.1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với (Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC):

- Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s118/2015/NĐ-CP, khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với (Khoản 3 Điều 19 Thông Tư 78/2014/TT-BTC, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC):

- Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; Thu nhập từ nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; Sản xuất, nhân và lai tạo ging cây trồng, vật nuôi;

- Thu nhập từ sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ hoạt động sản xuất muối của hợp tác xã;

- Thu nhập từ đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm, bao gồm cả đầu tư để trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm.

- Phần thu nhập hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

- Phần thu nhập của hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại nha trang, khánh hòa

- Thu nhập từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng;

- Phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1.3. Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

1.4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với (Khoản 4 Điều 19 Thông Tư 78/2014/TT-BTC):

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính ph.

- Phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa).

- Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại khoản này kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 17%.

Xem thêm "Tránh thuế hay trốn thuế" - phương pháp lập kế hoạch thuế

1.5. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế (Khoản 6 Điều 19 Thông Tư 78/2014/TT-BTC).

2. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

2.1. Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với trường hợp áp dụng

- Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn quy định tại mục 1.1 bài viết này.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

2.2. Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo

Đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn  có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

2.3. Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với:

- Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn hoặc lĩnh vực theo quy định tại mục 1.4 bài viết này.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh (không bao gồm các quận của các đô thị này mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009); Trường hợp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại nha trang, khánh hòa

2.4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế

 Thời gian được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

2.5. Một số nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 18 Thông Tư 78/2015/TT-BTC).

- Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

- Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.

Lưu ý: Đối với danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn xem chi tiết tại bài viết danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư và ưu đãi thuế

Xem thêm : Trốn thuế và trách nhiệm hình sự

Theo EMC