Đầu tư

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
16/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT 02/01/2016 Thông tư
83/2016/TT-BTC THÔNG TƯ 83/2016/TT-BTC 01/08/2016 Thông tư
194/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 194/2013/NĐ-CP 15/01/2014 Nghị định
09/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Nghị định
118/2015/NĐ-CP Nghị định 118-2015 Nghị định
61/2020/QH14 Luật đầu tư 2020 Quyết định
67/2017/QH13 Luật đầu tư 2014 Quyết định
02/2017/TT-BKHĐT Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT Thông tư
SUA DOI LĐT - NN DAU TU Sửa đổi Luật Đầu Tư - Ngành Nghề Đầu Tư Công văn
19_2015_QD-TTg Quyết định 19_2015_QD-TTg Quyết định
LUAT DAU TU Luật đầu tư Công văn
PL II DBUDDT PHỤ LỤC II DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Công văn