Kế toán

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
45/2013/TT-BTC Thông tư 45/2013/TT-BTC 10/06/2013 Thông tư
NĐ 119-2018 NĐ 119-2018 HĐ Điện Tử.doc Nghị định
TT 32_2011 tt 32_2011 Hoá đơn điện tử.doc Thông tư
ND 41-2018 ND 41-2018 XỬ PHẠT KẾ TOÁN Nghị định
37/2017/TT-BTC Thông Tư 37/2017/TT-BTC Thông tư
28_2017_TT-BTC_346227 28_2017_TT-BTC_346227 Thông tư
TT 45 TT 45 - Tài sản cố định Thông tư
QTTTN & TTNCN 2016 Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2016 Công văn
693_QD-TTg 693_QD-TTg_cơ sở xã hội hóa Quyết định
1466_QD-TTg 1466_QD-TTg_cơ sở xã hội hóa Quyết định
1470_QD-TTg 1470_QD-TTg_cơ sở xã hội hóa Quyết định
174/2016/NĐ-CP Nghị định 174/2016/NĐ-CP Nghị định
292/2016/TT-BTC Thông tư 292/2016/TT-BTC Thông tư
296/2016/TT-BTC Thông Tư 296/2016/TT-BTC Thông tư
297/2016/TT-BTC Thông Tư 297/2016/TT-BTC Thông tư
105/2013/NĐ-CP Nghị Định 105/2013/NĐ-CP Nghị định
LKT2015 Luật kế toán 2015 Công văn
200_2014_TT-BTC Thông tư 200_2014_TT-BTC Thông tư
09_2015_TT-BTC Thông tư 09_2015_TT-BTC Thông tư
39_2014_TT-BTC Thông tư 39_2014_TT-BTC Thông tư