Luật

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
34/2022/NĐ-CP Nghị định gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNDN, Thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 28/05/2022 Nghị định
NGHỊ ĐỊNH 15_2022_ND-CP NGHỊ ĐỊNH 15_2022_ND-CP Nghị định
NGHỊ QUYẾT 43_2022_QH15 NGHỊ QUYẾT 43_2022_QH15 Nghị định
Thông Tư 78_2021_TT-BTC Thông Tư 78_2021_TT-BTC Thông tư
88-2021-tt-btc Thông tư 88_2021_TT-BTC Thông tư
Mẫu số 01_MTCN Mẫu số 01_MTCN Luật/bộ luật
Mẫu số 01_MTHK Mẫu số 01_MTHK Luật/bộ luật
Mẫu số 01-1_PL-CNKD Mẫu số 01-1_PL-CNKD Luật/bộ luật
Mẫu số 01_TBSMT-CNKD Mẫu số 01_TBSMT-CNKD Luật/bộ luật
Mẫu số 01-1_DS-MTHK Mẫu số 01-1_DS-MTHK Luật/bộ luật
Phụ lục thuế TNDN Phụ lục thuế TNDN Luật/bộ luật
406_NQ-UBTVQH Nghị quyết 406_NQ-UBTVQH Quyết định
92_2021_ND-CP Nghị định 92_2021_ND-CP Nghị định
116_NQ-CP Nghị Quyết 116_NQ-CP Nghị định
23-2021-QĐ_TTg Phụ lục kèm theo Quyết định 23-2021-QĐ_TTg Quyết định
23_2021_QD-TTg Quyết định 23_2021_QD-TTg Quyết định
111_2013_TT-BTC THÔNG TƯ 111_2013_TT-BTC Thông tư
96_2015_TT-BTC THÔNG TƯ 96_2015_TT-BTC Thông tư
92_2015_TT-BTC THÔNG TƯ 92_2015_TT-BTC Thông tư
luat-bao-hiem-xa-hoi-2014 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 Luật/bộ luật