Luật

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
23-2021-QĐ_TTg Phụ lục kèm theo Quyết định 23-2021-QĐ_TTg Quyết định
23_2021_QD-TTg Quyết định 23_2021_QD-TTg Quyết định
111_2013_TT-BTC THÔNG TƯ 111_2013_TT-BTC Thông tư
96_2015_TT-BTC THÔNG TƯ 96_2015_TT-BTC Thông tư
92_2015_TT-BTC THÔNG TƯ 92_2015_TT-BTC Thông tư
luat-bao-hiem-xa-hoi-2014 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014 Luật/bộ luật
68_NQ-CP Nghị quyết 68_NQ-CP Quyết định
40_2021_TT-BTC Thông tư 40_2021_TT-BTC Thông tư
219_2013_TT-BTC Thông tư số 219_2013_TT-BTC Thông tư
173_2016_TT-BTC Thông tư số 173_2016_TT-BTC Thông tư
82/2020/NĐ-CP Nghị định 82_2020_NĐ-CP Nghị định
11/2016/TT-BCT THÔNG TƯ 11/2016/TT-BCT 20/08/2016 Thông tư
07/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 07/2016/NĐ-CP 10/03/2016 Nghị định
11/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 11/2016/NĐ-CP 01/04/2016 Nghị định
99/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định
107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016 01/09/2016 Luật/bộ luật
134/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định
86/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 86/2013/NĐ-CP 01/10/2013 Nghị định
175/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 175/2016/NĐ-CP 15/02/2017 Nghị định
135/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 135/2016/NĐ-CP 15/11/2016 Nghị định