Luật thuế

Các văn bản luật thuế được EMC cập nhật tại đây.

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
954/2020/UBTVQH14 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 01/07/2020 Quyết định
803/TCT-CS Công văn 803/TCT-CS Công văn
994/TCT-PCCS Công văn 994/TCT-PCCS Công văn
41/2020/NĐ-CP Nghị Định 41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định
TT 25 SỬA ĐỔI TT 78, TT 111 TT 25 SỬA ĐỔI TT 78, TT 111.doc Thông tư
02/2018/TT-NHNN Thông tư 02/2018/TT-NHNN Thông tư
146/2017/NĐ-CP Nghị Định 146/2017/NĐ-CP Nghị định
05/TNDN Mẫu số 05/TNDN Nghị định
01/GHAN Mẫu số 01/GHAN Công văn
102/2017/TT-BTC Thông Tư 102/2017/TT-BTC Thông tư
11/VBHN-BTC văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC Công văn
14/2017/TT-NHNN Thông tư 14/2017/TT-NHNN Thông tư
02-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT Công văn
4559/TCT-KK Công văn số 4559/TCT-KK Công văn
TT 93-2017TT-BTC Thông tư 93-2017TT-BTC Thông tư
4253 / TCT-CS Công văn 4253 Công văn
79/2017/TT-BTC Thông tư 79/2017/TT-BTC Thông tư
số 04/2014/NĐ-CP Dự Thảo Nghị Định Về Hóa Đơn Nghị định
20/2017/NĐ-CP Nghị định 20/2017/NĐ-CP Nghị định
848/BTC-TCT Công văn số 848/BTC-TCT Công văn