Luật thuế

Các văn bản luật thuế được EMC cập nhật tại đây.

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
Thông tư 111_2013_TT-BTC Thông tư 111_2013_TT-BTC Công văn
Thông tư 110_2015_TT-BTC Thông tư 110_2015_TT-BTC Công văn
Thông tư 108_2015_ND-CP Thông tư 108_2015_ND-CP Nghị định
Thông tư 96_2015_TT-BTC Thông tư 96_2015_TT-BTC Công văn
Thông tư 92_2015_TT-BTC Thông tư 92_2015_TT-BTC Công văn
Văn bản hợp nhất 17_VBHN-BTC_HÓA ĐƠN Văn bản hợp nhất 17_VBHN-BTC_HÓA ĐƠN Công văn
Văn bản hợp nhất 26_VBHN-BTC_Thu nhập doanh nghiệp Văn bản hợp nhất 26_VBHN-BTC_Thu nhập doanh nghiệp Công văn
26/2015/TT-BTC Thông tư 26_2015_TT-BTC 01/01/2015 Thông tư
Văn bản hợp nhất 16_VBHN-BTC_giá trị gia tăng Văn bản hợp nhất 16_VBHN-BTC_giá trị gia tăng Công văn
Nghị định 12_2015_ND-CP Nghị định 12_2015_ND-CP Nghị định
VĂN BẢN HỢP NHẤT 04_VBHN-BTC_Thu nhập cá nhân VĂN BẢN HỢP NHẤT 04_VBHN-BTC_Thu nhập cá nhân Công văn
VĂN BẢN HỢP NHẤT 18_VBHN-BTC_QUẢN LÝ THUẾ VĂN BẢN HỢP NHẤT 18_VBHN-BTC_QUẢN LÝ THUẾ Công văn
Luật Thuế Thu nhập cá nhân Luật Thuế Thu nhập cá nhân Công văn
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Công văn
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Công văn