Luật thuế

Các văn bản luật thuế được EMC cập nhật tại đây.

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
01/GHAN Mẫu số 01/GHAN Công văn
102/2017/TT-BTC Thông Tư 102/2017/TT-BTC Thông tư
11/VBHN-BTC văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC Công văn
14/2017/TT-NHNN Thông tư 14/2017/TT-NHNN Thông tư
02-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT Công văn
4559/TCT-KK Công văn số 4559/TCT-KK Công văn
TT 93-2017TT-BTC Thông tư 93-2017TT-BTC Thông tư
4253 / TCT-CS Công văn 4253 Công văn
79/2017/TT-BTC Thông tư 79/2017/TT-BTC Thông tư
số 04/2014/NĐ-CP Dự Thảo Nghị Định Về Hóa Đơn Nghị định
20/2017/NĐ-CP Nghị định 20/2017/NĐ-CP Nghị định
848/BTC-TCT Công văn số 848/BTC-TCT Công văn
2853/TB-CT Công văn 2853/TB-CT Công văn
3091/BTC-TCT Công văn số 3091/BTC-TCT Công văn
5181/BTC-TCT Công văn số 5181/BTC-TCT Công văn
TT 51/2017/TT-BTC Thông tư số 51/2017/TT-BTC) Thông tư
31/2017/TT-BTC Thông tư 31/2017/TT-BTC Thông tư
1147 TCT-KK 345012 1147_TCT-KK_345012 Công văn
300 2016 TT-BTC 336440 300_2016_TT-BTC_336440 Công văn
26/VBHN-BTC VĂN BẢN HỢP NHẤT 26/VBHN-BTC 23/06/2020 Công văn