Luật lao động

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
45/2019/QH14 Bộ luật lao động 2019 Luật/bộ luật
10/2012/QH13 Bộ Luật Lao Động 2012 01/05/2013 Luật/bộ luật
141/2017/NĐ-CP Nghị Định 141/2017/NĐ-CP Nghị định
TT-BLDTBXH 336187 23 - 2017 TT-BLDTBXH 336187 Thông tư
TT 35 Phụ lục II TT35 - Phụ lục II Thông Tư 35 Thông tư
TT 35 Phụ lục I TT35 - Phụ lục I Thông Tư 35 Thông tư
TT365-2016 NLĐ TT365-2016 NLĐ di chuyển trong nội bộ Công văn
NĐ 153-2016 NĐ 153-2016 Lương Tối Thiểu Vùng Nghị định
NĐ 11 NĐ 11 LĐ NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Nghị định
Nghị định 85_2015_ND-CP_291926 Nghị định 85_2015_ND-CP_291926 Nghị định
Nghị định 85.2015.ND.CP Nghị định 85.2015.ND.CP Nghị định
Nghị định 61_2015_ND-CP Nghị định 61_2015_ND-CP Nghị định
Thông tư 29_2015_TT-BLDTBXH Thông tư 29_2015_TT-BLDTBXH Công văn
Thông tư 23_2015_TT-BLDTBXH Thông tư 23_2015_TT-BLDTBXH Công văn
Thông tư 23_2014_TT-BLDTBXH Thông tư 23_2014_TT-BLDTBXH Công văn
Nghị định 05.2015.NĐ.CP Nghị định 05.2015.NĐ.CP Nghị định