Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

HỖ TRỢ TIỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19
08:46 23/04/2020 321

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến từng người lao động, doanh nghiệp. Để hỗ trợ cho người lao động đảm bảo mức sống tối thiểu và các doanh nghiệp có thể trả lương cho người lao động đầy đủ, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó Doanh nghiệp, người lao động phải chấm dứt hợp đồng, nghĩ việc không lương do dịch Covid-19 được nhận một số hỗ trợ về tài chính thiết yếu

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ
14:37 21/04/2020 214

Từ ngày 08/4/2020 Nghị định 41/2020/NĐ-CP "Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất" chính thức có hiệu lực. Từ 08/4/2020, Doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế làm Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi cơ quan thuế để được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...

Xem chi tiết
MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI TRONG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH
15:31 20/03/2020 502

Nhằm giảm chi phí ban đầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mới tham gia hoạt động sản xuất, Chính phủ đã ban hành nghị định mới bổ sung thêm các đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập và ra hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty EMC đã tổng hợp một số điểm nổi bật tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP về miễn lệ phí môn bài mà Doanh nghiệp cần phải biết

Xem chi tiết
TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ PHẢI THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ
14:17 20/03/2020 187

Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế về phương pháp, thời gian trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) trước khi bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, những khoản trích khấu hao TSCĐ chưa thông báo với cơ quan thuế lại không được quy định là chi phí không được khấu trừ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC. Vậy những khoản trích lập khấu hao TSCĐ này có phải là chi phí hợp lý được khấu trừ khi tính thuế thu nhập của Doanh nghiệp hay không?

Xem chi tiết
TĂNG LƯƠNG TỐI THIẾU VÙNG VÀ  MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
10:37 20/02/2020 438

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng lên từ ngày 1/1/2020. Cụ thể: Vùng I tăng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II: Tăng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III: Tăng lên 3.430.000 đồng/tháng; Vùng IV: Tăng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Xem chi tiết