Luật thuế

Các văn bản luật thuế được EMC cập nhật tại đây.

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
17 VBHN-BTC 17 VBHN-BTC HÓA ĐƠN Công văn
16 VBHN-BTC 16 VBHN-BTC giá trị gia tăng Công văn
TT 173 TT 173 - Chứng từ ngân hàng Công văn
147 2016 TT-BTT 147_2016_TT-BTC_chế độ khấu hao tài sản cố định Thông tư
NĐ 139 NĐ 139 - Lệ phí môn bài Nghị định
NĐ 130 130-Hướng dẫn Nghị Định 100 Nghị định
100 2016 ND-CP 318277 100 2016 ND-CP 318277 Nghị định
03 VBHN 03 VBHN Luật Quản Lý Thuế Công văn
08 - MST Mẫu số 08 - MST Công văn
TT 95/2016/TT-BTC Thông Tư 95/2016/TT-BTC - Hướng Dẫn Về Đăng Ký Thuế Thông tư
NĐ 49 NĐ 49 XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN Nghị định
106/2016/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế Công văn
TT 166 TT 166 XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ Thông tư
801 TCT-TNCN 304224 801 TCT-TNCN 304224 Công văn
TT 78/2014/TT-BTC Thông Tư 78/2014/TT-BTC Thông tư
TT 219 2013 TT-BTC THông tư 219_2013_TT-BTC Thông tư
Thông tư 195_2015_TT-BTC Thông tư 195_2015_TT-BTC Công văn
Thông tư 152_2015_TT-BTC Thông tư 152_2015_TT-BTC Công văn
151/2014/TT-BTC Thông tư 151_2014_TT-BTC 15/11/2014 Thông tư
119/2014/TT-BTC Thông tư 119_2014_TT-BTC 01/09/2014 Thông tư