Luật

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
68_NQ-CP Nghị quyết 68_NQ-CP Quyết định
40_2021_TT-BTC Thông tư 40_2021_TT-BTC Thông tư
219_2013_TT-BTC Thông tư số 219_2013_TT-BTC Thông tư
173_2016_TT-BTC Thông tư số 173_2016_TT-BTC Thông tư
82/2020/NĐ-CP Nghị định 82_2020_NĐ-CP Nghị định
11/2016/TT-BCT THÔNG TƯ 11/2016/TT-BCT 20/08/2016 Thông tư
07/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 07/2016/NĐ-CP 10/03/2016 Nghị định
11/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 11/2016/NĐ-CP 01/04/2016 Nghị định
99/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định
107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2016 01/09/2016 Luật/bộ luật
134/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định
86/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 86/2013/NĐ-CP 01/10/2013 Nghị định
175/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 175/2016/NĐ-CP 15/02/2017 Nghị định
135/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 135/2016/NĐ-CP 15/11/2016 Nghị định
120/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 120/2016/NĐ-CP 01/01/2017 Nghị định
140/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP 01/01/2017 Nghị định
122/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 122/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định
57/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 57/2020/NĐ-CP 10/07/2020 Nghị định
68/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 68/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định
67/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 67/2020/NĐ-CP 10/08/2020 Nghị định