Thư tư vấn

16/05/2024 138

THƯ TƯ VẤN DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Tên khách hàng:
Mã khách hàng:

  • Doanh thu
  • Chi phí
  • Lợi nhuận

Các khoản thuế phải nộp:
Thuế GTGT còn được khấu trừ:
Tư vấn

  • Tư vấn tồn kho:
  • Tư vấn công nợ phải thu:
  • Tư vấn công nợ phải trả:
  • Tư vấn lương và hồ sơ lao động:

Sao kê tài khoản NH cần bổ sung