CHÍNH THỨC GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪ NGÀY 01/07/2023

01/07/2023 492
 • Ngày 24/06/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
 • Ngày 30/06/2023, Chính phủ đã ban hành nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về thi hành chính sách miễn, giảm thuế GTGT xuống 8%. Chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với hầu hết các lĩnh vực kinh tế.

Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được giảm thuế

 • Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. (Chi tiết tại Phụ lục I).
  •  Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. (Chi tiết tại Phụ lục II).
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. (Chi tiết tại Phụ lục III).
  • Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
 • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT.

2. Mức giảm thuế GTGT

 • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm
 • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

3. Hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế từ 10% xuống 8%

 • Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
  • Khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.
  • Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.
 • Đối với Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT:
  • Tại cột “Thành tiền”: ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm;
  • Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu;
  • Đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP”.

✔ Nhắp vào liên kết dưới đây để xem chi tiết nghị định và các phụ lục đính kèm:
➤ Nghị định Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
➤ Phụ lục I.
➤ Phụ lục II.
➤ Phụ lục III.
➤ Phu lục IV

Graphic info: Giảm 2% thuế GTGT năm 2023