ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NĂM 2022

24/06/2022 945

Theo quy định tại Luật Du lịch 2017, kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Vậy điều kiện để thành lập kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định ra sao? Trình tự thủ tục như thế nào? Bài viết dưới đây, EMC sẽ tóm tắt cho người đọc trả lời được các câu hỏi trên.
Kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm: lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế. Với mỗi loại dịch vụ khác nhau thì điều kiện, trình tự sẽ khác nhau. Cụ thể:

1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 Điều kiện: Theo khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (trước đây là 100 triệu đồng) (sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP, áp dụng đến hết ngày 31/12/2023).
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Cụ thể:
  • Là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
  • Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành theo quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL (xem chi tiết các chuyên ngành tại đây).

Trình tự thủ tục: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đến Sở du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

vinh-nha-trang

2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 Điều kiện: Theo khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định tại Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP như sau (áp dụng đến hết ngày 31/12/2023):
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 đồng (trước đây là 250 triệu đồng);
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 đồng (trước đây là 500 triệu đồng);
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 đồng đồng (trước đây là 500 triệu đồng).
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Cụ thể:
  • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
  • Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành theo quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL (xem chi tiết các chuyên ngành tại đây).

 Trình tự thủ tục: Doanh nghiệp 01 bộ hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp hồ sơ đến Tổng cục Du lịch. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

du-bai-lu-hanh-quoc-te