NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT CỦA CÁC LUẬT THUẾ NĂM 2016

09/12/2019 1,548

            Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kê khai, nộp, quyết toán các sắc thuế theo quy định pháp luật thuế hiện hành. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi trích dẫn những điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế năm 2016 áp dụng từ ngày 01/07/2016.

1. Luật thuế GTGT

1.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

 • Cho phép các doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 • Đồng thời, Luật cũng đã bổ sung thêm một số đối tượng thuộc diện không chịu thuế GTGT như sau:
  • Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.
  • Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.
  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

1.2. Sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp hoàn thuế:

 • Thứ nhất, luật mới vẫn giữ nguyên quy định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì vẫn được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, luật lại bãi bỏ quy định về  trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau 04 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
 • Thứ hai, bổ sung thêm quy định cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
 • Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.
 • Chính phủ quy định chi tiết khoản này.
 • Thứ ba, nếu như trước đây cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, thì bây giờ, quy định này sẽ không được áp dụng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.
 • Cuối cùng, Luật bổ sung thêm quy định thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.

2. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Vẫn áp dụng quy định: giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.  Tuy nhiên, Luật mới đã có những thay đổi về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu như sau:
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu giá tính thuế là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.
  • Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra.
  • Trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ phần trăm (%) so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra theo quy định của Chính phủ.
 • Ngoài ra, biểu thuế suất đối với mặt hàng ôtô cũng được thay đổi theo hướng giảm dần.

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập công ty nha trangDịch vụ kế toán nha trang

3. Luật quản lý thuế

 • Bổ sung quy định miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống.
 • Sửa đổi mức tính tiền chậm nộp thuế từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
 • Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp nêu trên từ ngày 01/7/2016.
 • Bãi bỏ quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

4. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, riêng đối với việc bãi bỏ quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thì sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Chi tiết xem tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế