NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM, XÂY DỰNG VÀ HỆ THỐNG NGÀNH NGHỀ VIỆT NAM

09/12/2019 750

          Nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức pháp luật mới và hữu ích nhất, EMC đã thực hiện bài viết dưới đây để tổng hợp một số quy định mới, đáng chú ý về bảo hiểm, xây dựng và hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

1. Bảo hiểm

          Ngày 16/07/2018, Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam đã ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 595/QĐ BHXH, theo đó có những thay đổi đáng chú ý như sau:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018

Chi tiết xem tại: Quyết định 888/QĐ-BHXH

2. Hệ thống ngành nghề kinh tế mới

          Vừa qua, Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam đã được ban hành. Theo đó, số lượng ngành nghề đã tăng đáng kể, cụ thể:

  1. : Tăng 49 ngành nghề
  2. Ngành cấp 5 gồm 734 ngành: Tăng 92 ngành nghề

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2018 và thay thế hoàn toàn Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg.

Chi tiết xem tại: Quyết định 27/2018/QĐ-TT

3. Xây dựng

          Kể từ ngày kể từ ngày 15/9/2018, Nghị Định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây Dựng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó:

          Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề.

Chi tiết xem tại: Nghị Định 100/2018/NĐ-CP