QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT KẾ TOÁN

09/12/2019 1,449

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán sẽ có hiệu lực. Theo đó, hàng loạt quy định mới về kế toán sẽ được áp dụng như: điều kiện được rút gọn đơn vị tệ, về phụ trách kế toán và các quy định liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán . Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện bài viết dưới đây nhằm tổng hợp những nội dung mới này:

1. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Theo quy định mới khi lập các loại Báo cáo tài chính, nếu có ít nhất một chỉ tiêu có từ 9 chữ số trở lên thì được được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đng (1.000 đng), từ 12 chữ strở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là triệu đồng (1.000.000 đồng), từ 15 chsố trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là tỷ đng (1.000.000.000 đồng).

Trước đây, chỉ cần trên 9 chữ số thì được chọn áp dụng đơn vị rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng) hoặc triệu đồng (1.000.000 đồng), chứ không tách ra nhiều bậc như trên.

2. Thay đổi quy định về bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Theo quy định mới thì các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán chứ không bắt buộc phải có kế toán trưởng như trước đây.

3. Bổ sung quy định Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Chậm nhất là 60, kể từ ngày kế toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm cho kế toán viên hành nghề. Chi phí mua bảo hiểm được tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí thực tế mua bảo hiểm và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm để đảm bảo nếu xảy ra thiệt hại thì mức độ bồi thường theo mức trách nhiệm trong hợp đồng/thỏa thuận giữa các bên nhưng tối thiểu không được thấp hơn mức phí dịch vụ mà đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán thu được của khách hàng.

4. Tỷ lệ vốn góp của các thành viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 Bổ sung quy định

Công ty TNHH dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty và vốn góp của kế toán viên phải chiếm trên 50% vốn Điều lệ của công ty.

Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn Điều lệ của công ty TNHH dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn Điều lệ của công ty.

* Kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký hành nghề tại hai đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên trong cùng một thời gian.

Chi tiết xem tại: Nghị định 174/2016/NĐ-CP