NHỮNG KHOẢN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHƯA ĐĂNG KÝ CÓ THỂ XÁC ĐỊNH LÀ CHI PHÍ HỢP LÝ

20/03/2020 4,578

Thông tư 45/2013Thông tư 19/2017 “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định" quy định doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định (viết tắt TSCĐ) và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện. Vậy những khoản trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp chưa đăng ký với cơ quan quản lý thuế mà chỉ thể hiện trong báo cáo tài chính, sổ sách kế toán của doanh nghiệp có được xác định là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Để giải quyết vướng mắc này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 803/TCT-CS “v/v chính sách thuế” gửi Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời vướng mắc về thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau “Căn cứ quy định nêu trên (Khoản 3, khoản 4 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC; Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), về nguyên tắc doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao. Việc xác định khoản khấu hao TSCĐ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo quy định về trích khấu hao TSCĐ và pháp luật thuế TNDN hiện hành.

Như vậy Thông tư 96/2015/TT-BTCCông văn 803/TCT-CS của Tổng cục thuế không quy định rõ ràng những khoản trích khấu hao TSCĐ chưa đăng ký với cơ quan quản lý thuế là khoản chi không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trước đó Tổng cục thuế đã từng Công văn số 994/TCT-PCCS ngày 17/03/2006 có ý kiến như sau “dựa trên quy định tại Điểm 3 Điều 13 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn “Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng đối với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao”, “cơ sở kinh doanh không gửi văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao cho cơ quan thuế thì phần trích khấu hao tài sản cố định theo đúng chế độ quy định vẫn được tính vào chi phí hợp lý.

Mặc dù Công văn số: 994/TCT-PCCS căn cứ trên Quyết định 206 đã hết hiệu lực nhưng quy định về đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trước khi thực hiện trích khấu hao trong Quyết định 206 cơ bản giống hoàn toàn với quy định tại Thông tư 45/2013 và Thông tư 19/2017. Do vậy ý kiến của Tổng cục thuế trong Công văn 994 cho rằng các khoản trích khấu hao TSCĐ chưa đăng ký với cơ quan thuế nếu phần trích khấu hao đúng theo chế độ quy định thì vẫn được xác định làm chi phí hợp lý, nên được các cơ quan thuế vận dụng áp dụng cho đến khi có văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.