XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VÀ CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

09/12/2019 5,579

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định;
 • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
 • Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng;

Tịch thu báo cáo tài chính đối với các hành vi sau:

 • Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

Đồng thời, nếu tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán có các hành vi thuộc trường hợp phải tịch thu báo cáo tài chính nêu trên thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng.

 
Theo EMC - Người Trợ Lý Đắc Lực Cho Doanh Nghiệp