Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

DANH MỤC NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN MỚI NHẤT
02:07 09/12/2019 1,127

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, - Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, kinh doanh than, kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội không còn thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được bổ sung vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Xem chi tiết
MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM
02:06 09/12/2019 1,699

Nếu doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định thì - Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng; và Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng và phải đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm

Xem chi tiết
NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÁNG LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2016
02:05 09/12/2019 621

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2016 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Xem chi tiết
NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÁNG LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2016
02:04 09/12/2019 447

Trước ngày 15/12/2016: nếu tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán là tài khoản chưa đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế nhưng xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán là có thật; Hóa đơn do người bán xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định thì người mua tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện khác về tính vào chi phí được trừ theo quy định

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DI CHUYỂN TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
02:04 09/12/2019 1,013

Bắt đầu từ ngày 10/2/2017, Căn cứ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm: Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam; - Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO; - Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN VỀ LUẬT KẾ TOÁN
02:01 09/12/2019 1,034

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty và vốn góp của kế toán viên phải chiếm trên 50% vốn Điều lệ của công ty. Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn Điều lệ của công ty TNHH dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên. Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cho kế toán viên hành nghề được tính vào chi phí kinh doanh theo chi phí thực tế mua bảo hiểm và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2017
02:00 09/12/2019 577

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, Doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ kế toán phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài Chính cấp (Trước đây, doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ kế toán phải có xác nhận của Hội nghề nghiệp). Trước ngày 10/4 hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải gửi báo cáo tình hình hoạt động năm trước liền kề bằng văn bản và dữ liệu điện tử.

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2017
02:00 09/12/2019 2,028

Kể từ ngày 01/01/2017, số giờ kiến thức tối thiểu mà kế toán viên phải cập nhật là 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Số giờ cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên được tính cộng dồn, từ ngày 16/8 của năm trước đến ngày 15/8 của năm sau.

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2017
01:59 09/12/2019 449

Kể từ ngày 01/01/2017. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; Kế toán viên không còn làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thì Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Xem chi tiết
MỨC LƯƠNG TỐI  THIỂU VÙNG NĂM 2017
01:58 09/12/2019 1,652

Kể từ ngày 01/01/2017 Mức lương tối thiểu vùng sẽ thay đổi như sau: a) Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng b) Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng c) vùng III: Mức 2.900.000 đồng/tháng d) vùng IV: Mức 2.580.000 đồng/tháng

Xem chi tiết