Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
01:56 09/12/2019 1,752

Kể từ ngày 28/11/2016, đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Xem chi tiết
TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC VỀ LĨNH VỰC THUẾ MỚI NHẤT
01:53 09/12/2019 3,991

Vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 1500/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Trong đó, 300 thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế như: Thủ tục thuế để giải thể, đăng ký phương pháp tính thuế, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp... được quy định ở nhiều văn bản khác nhau sẽ được tập hợp đầy đủ trong văn bản này.

Xem chi tiết
MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI MỚI NHẤT
01:52 09/12/2019 560

Kể từ ngày 01/01/2017. Mức lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp chỉ còn lại hai mức là 2.000.000 đồng/năm đối với DN có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống, 3.000.000 đồng/năm đối với DN có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng. Miễn lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống

Xem chi tiết
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ NĂM 2016
01:51 09/12/2019 638

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (kê khai theo tháng) hoặc trong quý (kê khai theo quý) thì; Được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; Trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế nếu như số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 hoặc trước kỳ tính thuế quý 03/2016.

Xem chi tiết
NHỮNG THAY ĐỔI MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC
01:47 09/12/2019 936

Kể từ ngày 01/01/2017, chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được thay đổi như sau: Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ một số ít TK chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn hạn, dài hạn. Tách biệt kế toán và thuế, Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày BCTC. Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP
01:47 09/12/2019 1,711

Kể từ ngày 12/08/2016, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế khi doanh nghiệp giải thể sẽ bao gồm: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, gồm: quyết định giải thể, Biên bản họp,Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu có).

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ  CỦA DOANH NGHIỆP
01:46 09/12/2019 762

Kể từ ngày 12/08/2016, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế (thông tin đăng ký kinh doanh), doanh nghiệp không cần nộp mẫu số 08-MST lên cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÀNH VI VI PHẠM VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KINH DOANH
01:45 09/12/2019 626

Hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh mà Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng - Bổ sung quy định đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc đăng ký Điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp.

Xem chi tiết
QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC HÓA ĐƠN
01:44 09/12/2019 590

Kể từ ngày 01/08/2016: Nếu người bán làm mất, cháy, hỏng hóa đơn thì mức phạt tiền sẽ giảm từ 10.000.000 đồng - 20.0000.000 đồng xuống còn 4.000.000 đồng - 8.000.000 đồng - Đối với trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn thì tăng mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (Trước đây chỉ có 2.000.000 đồng - 4.000.000 đồng)

Xem chi tiết