Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

CÁC KHOẢN CHI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1
01:41 09/12/2019 800

Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) – không thỏa thuận nộp thuế thay, và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Xem chi tiết
NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT CỦA CÁC LUẬT THUẾ NĂM 2016
01:41 09/12/2019 1,119

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi trích dẫn những điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế năm 2016 áp dụng từ ngày 01/07/2016.

Xem chi tiết
CÁC KHOẢN CHI KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
01:39 09/12/2019 2,980

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho người lao động được tính vào chi phí được trừ Không vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người, Phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Xem chi tiết
CÁC KHOẢN TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, TIỀN THƯỞNG, PHÍ CÔNG TÁC ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DN
01:38 09/12/2019 5,723

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì: Mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, mức chi bằng bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Xem chi tiết
XỬ PHẠT HÀNH VI KHAI SAI DẪN ĐẾN THIẾU SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP  HOẶC TĂNG SỐ TIỀN THUẾ ĐƯỢC HOÀN
01:36 09/12/2019 1,988

Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm thì phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Xem chi tiết
XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ VÀ CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ
01:35 09/12/2019 1,454

Không cung cấp đầy đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế thuộc diện phải đăng ký với cơ quan thuế theo chế độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì phạt tiền 1.400.000 đồng.

Xem chi tiết